Zápis do prvního ročníku

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Vzhledem k tomu, že se blíží období, kdy se konaly každoročně zápisy k povinné školní docházce, je třeba upozornit na některé významné změny, které se udály v souvislosti s novelou školského zákona.

Termín a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuje ředitel školy s ohledem na § 36 odst. 4 školského zákona. V předchozích letech umožňoval školský zákon vybrat termín v intervalu od 15. ledna do 15. února. Novela školského zákona, která vyšla ve sbírce zákonů pod č. 176/2016, s účinností od 1. září 2016, posunula tento termín až do měsíce dubna, konkrétně od 1. dubna do 30. dubna. Tento posun zmenšuje časové období mezi zápisem a případným zahájením školní docházky a lépe tak odráží připravenost dítěte na plnění školních povinností.

Pokud není dítě po dovršení šesti let věku (příp. dítě, které dovrší šest let věku do 1. září) přiměřeně tělesně či duševně vyspělé, může zákonný zástupce písemně požádat o odklad školní docházky o jeden školní rok. Musí tak učinit v době zápisu k povinné školní docházce. Tato žádost musí být doložena doporučujícím posudkem příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna či speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky může být odložen nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší věk osmi let.

Příslušností poradenského zařízení se rozumí příslušnost věcná, nikoli místní. Rodiče se tedy mohou obracet nejen na poradnu v Příbrami zde, ale i na jiná pracoviště. Vzhledem ke stávajícím lhůtám je vhodné objednat dítě k případnému vyšetření co nejdříve!

Oznámení o konání zápisu


Vážení rodiče budoucích prvňáčků, s ohledem na blížící se termín zápisu do 1. ročníku si vám dovoluji nabídnout k brožurku "Budeme mít školáka", která shrnuje nejpodstatnější informace spojené s nástupem dítěte do školy. Brožura je volně ke stažení.

Brožura "Budeme mít školáka"
 

Jiří Hájek
ředitel ZŠ