Historie školy

Z historie školy

Základní škola v Nové Vsi pod Pleší byla postavena a slavnostně vysvěcena v říjnu roku 1883. První žáci spolu se svými učiteli do ní vstoupili 21. října 1883.

Z historických pramenů a školních kronik se dozvíme, že již v roce 1823 bylo jednáno, aby v obci byla zřízena nová škola, která by poskytovala vzdělání dětem z obcí Nová Ves pod Pleší, Senešnice, Velká a Malá Hraštice Zahořany a Chouzavá. Komise, která byla o povolení školy požádána, konstatovala malou vzdálenost Nové Vsi od Mníšku pod Brdy, kam tehdy děti z Nové Vsi do školy docházely, a tak bylo od zřízení školy upuštěno.

Po uvolnění společenské a politické atmosféry v důsledků bouří v polovině 19. století a schválení nových školských zákonů se dne 13. října 1872 sešlo zastupitelstvo obce Nové Vsi, podpořilo s velikým nadšením jednomyslně návrh svého starosty Josefa Hodyse a hned příštího dne byla Okresní školní radě v Příbrami podána žádost o zřízení nové školy o jedné třídě. Teprve 22. května 1874 zaslala Okresní školní rada místnímu zastupitelstvu své usnesení, že se po stálém vyjednávání učiní Zemské školní radě v Praze návrh na zřízení obecné školy v Nové Vsi, jestliže bude tato doplněna o tyto náležitosti:

- příslibem, že pro duchovního vyučujícího náboženství bude posílán povoz nebo mu dovozné placeno
- závazkem, že obec sama školu vystaví s vyloučením jakékoli subvence na stavbu školy ze zemských peněz
- doložením dohody se zástupci Senešnice a Zahořan, že budou své děti posílat do školy v Nové Vsi.

Až 30. listopadu roku 1879 se podařilo po neutuchající snaze a úsilí obecního starosty Josefa Hodyse docílit dohody mezi zúčastněnými obcemi, a tak bylo možno opět žádost obnovit. Tentokrát již bylo požádáno o zřízení školy dvojtřídní.

Dne 2. dubna roku 1883 bylo započato se stavbou nové školní budovy, 17. dubna byl slavnostně položen základní kámen, který každé ze školních dětí třikrát symbolicky poklepalo. Školní rok byl v náhradních pronajatých prostorách ukončen 31. července 1883.

17. října 1883 byla provedena kolaudace nové budovy školy. O čtyři dny později 21. října 1883 byla páterem Františkem Kočím, vikářem zbraslavským, škola slavnostně posvěcena a předána k užívání učitelům a žákům.

V publikacích, které byly vydány k padesátiletému a stoletému výročí školy a které neodmyslitelně patří do knihovny každého občana Nové Vsi, můžete najít mnoho historicky cenných informací o dění na škole i v obci. Najdete v nich také jména ředitelů školy, učitelů a hlavně žáků, všech kterým se naše škola neodmyslitelně zapsala do života.

Současné vedení obce se snaží navázat na tradici vedoucí ke vzniku školy před 120 lety, na úsilí a cílevědomost, se kterou bylo dosaženo zřízení školy v Nové Vsi. I přes nepříznivou finanční situaci obce a nedostatek peněz ve státní kase se tak podařilo školu komplexně zrekonstruovat, citlivě zachovat historicky cenné stavební prvky a současně vytvořit dětem a učitelům moderní, příjemné a podnětné pracovní prostředí, které plně odpovídá podmínkám počátku 21. století.

Podrobnější popis historie naší školy bude na stránky vložen později.